FR  |  NL

1. Vanuit prudentieel oogpunt hebben de supra-nationale besprekingen de eerste maanden van het jaar gemarkeerd. In februari vroeg de Europese Commissie EIOPA om een tweede technisch advies te geven over de herziening van de Solvency II-standaardformule, terwijl het eerste overleg over hetzelfde thema nog niet was afgerond. De IAIS heeft van zijn kant een raadpleging gelanceerd met het oog op het herzien van het internationale prudentiële kader voor deugdelijk bestuur.

Wat de consumentenbescherming betreft, is in het begin van het jaar belangrijke vooruitgang geboekt rond Europese regelgeving. De maand februari was bijzonder rijk aan publicaties voor de richtlijn inzake de distributie van verzekeringen. EIOPA heeft drie documenten gepubliceerd, waaronder technische adviezen in afwachting van toekomstige verduidelijkingen van de richtlijn door de Europese Commissie.

2. De financiële instellingen hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het digitaliseren van hun activiteiten, in het bijzonder in de informatisering van de klantenservice. Deze noodzakelijke verandering is zeker niet zonder invloed op de werkzekerheid met alle problemen die hiermee gepaard gaan, maar dwingt de instellingen om zich aan te passen aan toekomstige vereisten. Bovendien zullen de klanten van deze vooruitgang en innovaties genieten.

Verschillende specialisten van de bank en verzekeringen zullen hun mening geven over deze kwesties  (impact van digitalisering op producten en distributienetwerken / herziening van het huidige Solvency 2 regelgeving en verwachte gevolgen voor de verzekeringssector).

Al meer dan 25 jaar heeft DECAVI het doel op een collegiale manier de communicatie binnen de financiële sector te vergemakkelijken, en dit onder andere door de aan de klanten voorgestelde oplossingen binnen de sector te bespreken.

Deze twee seminaries, georganiseerd in samenwerking met Willis Towers Watson en Degroof Petercam Asset Management, hebben daarom als doel om de oplossingen die voorgesteld worden door de sector aan haar klanten verder uit te werken.

Namens DECAVI, Willis Towers Watson en Degroof Petercam Asset Management, hopen wij u allen te mogen verwelkomen op beide evenementen bestemd voor de financiële sector.

Laurent Feiner

Programma

De lezingen zullen plaatsvinden van 14 uur tot 17 uur en zullen gevolgd worden door een receptie.
Lieu : Banque Degroof Petercam -
Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel

WebButton.png

29 Maart 2018 

Digitalisering: welke impact op de verzekeringsproducten en de distributienetten ?


Sprekers:

- Quirien Lemey, Senior Fund Manager, Degroof Petercam Asset Management: «Digitalisering, visie van een investeerder»

- Quentin Colmant, Co-founder, Qover: «Digitalisering: welke impacten op de verzekeringsproducten?»

- Patrick Cauwert, CEO Feprabel: «Digitalisering: welke impacten op de distributienetten?»

- Graham Wright, Director, Willis Towers Watson: «Digitalisering: impact op non-life producten en actuariële methoden voor pricing»

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:
  • Gaat digitalisering een revolutie veroorzaken in de verzekerings-en financiële sector? 

  • Welke impact heeft digitalisering op de producten van de verzekerings- en financiële sector?

  • Welke impact heeft de digitalisering op distributienetten?

  • Hoe worden de internationale markten geconfronteerd met dit fenomeen?

17 Mei 2018 

Solvency II: stand van zaken en hoe verder de rendabiliteit verbeteren ?


Sprekers:

- Bruno Colmant, Head of Macro Research, Bank Degroof Petercam: «Solvency 2: welke stand van zaken?»

- Nicolas Colpaert, Adviseur bij het departement prudentieel beleid en financiële stabiliteit van de Nationale Bank van België: « Solvency 2: «welke zijn de verwachte veranderingen?»

- Thomas Kroely, Executive Director, Willis Re: «Nieuwe ontwikkelingen in herverzekeringen en impact op de rendabiliteit»

Dit seminarie zal een antwoord trachten te geven op de volgende vragen:
  • Solvency 2, Wat is de huidige stand van zaken en wat verwachten we nog aan wijzigingen in de nabije toekomst?

  • Wat kunnen verzekeraars doen om het rendement op eigen vermogen in een Solvency II wereld te verbeteren?

  • Welke beleggingsinstrumenten kunnen interessante alternatieven zijn voor bestaande standaard beleggingsproducten?

  • Hoe kan een herverzekeringsprogramma helpen om het risicoprofiel en dus ook de kapitaalsbehoefte verder te optimaliseren? Welke nieuwe trends zien we voor wat betreft herverzekering in een Solvency II wereld?

30 Mei 2018 

14de Insurance CEO Event

Welke uitdagingen binnen de verzekeringen ? De visie van 2 CEO’s binnen onze sector !

Klik hier voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Laurent Feiner, CEO de DECAVI

T: 02/520.72.24 – 0495/51.43.40

laurent.feiner@decavi.be

Decavi